Overgrebspolitik...

...for Spanager skole- og behandlingshjem • Spanagers værdi- og metodegrundlag • Definitioner • Politik • Pædagogisk Praksis

 

 

Spanagers værdi- og metodegrundlag

Anerkendelse, ligeværdighed, samarbejde og voksne der tager ansvar for at skabe rammer og udvikling.

Det pædagogiske arbejde på Spanager tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang og en neuropsykologisk forståelse af børnene.

Spanager er en institution hvor strukturen og forudsigeligheden samt en anerkendende tilgang, med skyldig hensyntagen til det enkelte barns særlige forhold, er de bærende elementer i den pædagogiske praksis.

Som metode til at fastholde en anerkendende tilgang i dagligdagen anvender vi PALS (Positiv Adfærd i Læring og Samspil) Den grundlæggende idé er, at hvis vi tydeligt viser børnene, hvad vi forventer af dem, og belønner og fortæller dem, når de gør det rigtige – i stedet for at fokusere på det de gør forkert - så vil de også gøre det.

Spanager arbejder med Signs of Safety (SOS), som metode til at udarbejde behandlingsplaner og lave effektmåling.

Derudover anvender vi specifikke trænings- og behandlingsmetoder, der alle er evidensbaserede i forhold til målgruppen eller tilpasset denne.

Definitioner

Det vigtigt at vi er enige om, hvornår noget er voldelige eller seksuelle overgreb. Det er ligeledes vigtigt, at vi forholder os til, hvad målet for den gode udvikling er.

På Spanager arbejder vi ud fra følgende definitioner på personlige rettigheder, seksualitet, seksuel sundhed, fysisk og psykisk vold og seksuelle overgreb:

FN’s menneskerettighedserklæring:

Artikel 3.

Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed.

Artikel 5.

Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf.

WHO’s definition af seksualitet (1986):

“Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov, og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet.

Seksualitet er ikke synonymt med samleje. Det handler ikke om, hvorvidt vi har orgasme eller ej, og endelig er det ikke summen af vort erotiske liv. Dette kan være en del af vor seksualitet, men behøver ikke at være det. Seksualitet er så meget mere. Det er hvad der driver os til at søge kærlighed, varme, og intimitet. Den bliver udtrykt i den måde, vi føler, bevæger os på, rører ved og bliver rørt ved. Det er ligeså meget dette at være sensuel, som at være seksuel. Seksualitet har indflydelse på vore tanker, følelser, handlinger og samhandlinger og derved på vor mentale og fysiske helse. Og da helse er en fundamental menneskeret, så må også seksuel helse være en basal menneskeret.”

WHO’s definition af Seksuel sundhed (2002):

”Seksuel sundhed er en tilstand af fysisk, følelsesmæssigt, mentalt og socialt velbefindende i forbindelse med seksualitet; det er ikke alene fravær af sygdom, dysfunktion eller handicap. Seksuel sundhed kræver en positiv og respektfuld tilgang til seksualitet og seksuelle forhold, såvel som muligheden for at have lystfyldte og sikre seksuelle oplevelser, frie for tvang, diskrimination og vold. For at opnå og opretholde seksuel sundhed må ethvert individs seksuelle rettigheder respekteres, beskyttes og opfyldes”.

Socialstyrelsens definition af vold mod børn og unge:

”Vold er en handling eller trussel, der uanset formålet kan krænke en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen – uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt.

Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om en adfærd fra forældrene eller andre omsorgsgivere, som er ødelæggende for eller forhindre udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare."

Socialstyrelsens definition af seksuelle overgreb mod børn og unge:

Den voksne udnytter et barns tillid
Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet
Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give samtykke til
Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser, eller et udtryk for børn og unge, der udsætter andre børn og unge for seksuelt grænseoverskridende adfærd
Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral

Straffeloven:

Seksuelle overgreb omfatter:

Samleje
Anden kønslig omgang end samleje – oralsex, analt samleje, fingre/genstande i skede eller anus
Blufærdighedskrænkelse – blotteri, beføling, beluring
I relation til børn og unge er det vigtigt at være opmærksom på at køb af seksuelle ydelser fra et barn/ung under 18 år er forbudt ved lov.

Vold omfatter:

Vold eller anden form for angreb på en andens legeme
Mishandling og legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter
Omskæring af kvinder
Vold med døden til følge

 

 

Politik

På Spanager skole- og behandlingshjem anser vi det som en vigtig del af vores opgave, at forebygge og opspore voldelige og seksuelle overgreb begået mod de børn og unge, som bor her.

Vi har at gøre med en helt særlig målgruppe, med en kombination af neuropsykiatriske vanskeligheder og en traumatisk familiebaggrund. Det gør dem særligt udsatte for overgreb, af både voldelig og seksuel karakter, og det gør det vanskeligere for dem at håndtere egne og andres grænser og at udvikle en sund seksualitet. En del har oplevet eller begået overgreb inden de kommer til Spanager. Vi har således en særlig opgave med at træne børnene i sociale kompetencer sørge for at deres seksuelle dannelsesproces foregår sikkert og trygt.

Vi skal være særligt opmærksomme på, at en stor del af de fysiske og psykiske tegn, som almindeligvis giver mistanke voldelige og seksuelle overgreb, samtidig er en del af symptomerne på flere af de neuropsykiatriske forstyrrelser og stresstilstande, som de fleste børn på Spanager lider af. Vi kan derfor ikke nøjes med at kigge efter disse tegn, men har en særlig opgave med at invitere børnene til samtale om hemmeligheder og svære ting. Det skal gøres igen og igen, og det er vigtigt at blive ved med at være nysgerrig og  anerkendende. Det er i høj grad tilliden og relationen mellem voksen og barn, og dermed relationsarbejdet, der er fundamentet for opsporingen af voldelige og seksuelle overgreb på Spanager.

Tal med barnet og med dine kolleger

Medarbejderne skal tale med barnet/den unge om temaer, herunder sex og personlige rettigheder, på en måde, der tager højde for barnets/den unges aldersmæssige og udviklingsmæssig behov, så barnet/den unge ved, at dette er et legitimt tema at diskutere med medarbejderne samt for at sikre, at barnet/den unge opnår almindelig information om deres krop og følelser. Realistisk information, som børnene og de unge måske ikke får andre steder i deres hverdag.

Såfremt det er aktuelt, skal medarbejderne tale med barnet/den unge om prævention, hvordan dette benyttes og hvilken beskyttelse det giver. Desuden skal det overvejes, om den unge skal støttes til yderligere professionel vejledning.

Hvis man som medarbejder bliver bekymret for, at et barn har været udsat for voldelige eller seksuelle overgreb, er det vigtigt at man deler sin bekymring med kolleger og ledelse, også selvom der ikke er en konkret mistanke. Kun ved at tale højt om bekymringen kan man få igangsat undersøgelse og handling, der kan afklare, om bekymringen er grundløs eller der er grundlag for en reel mistanke, som skal bringes videre til den relevante myndighed.

Fokus på at fastsætte grænser

Medarbejderne skal i det daglige arbejde have fokus på at hjælpe med at fastholde eller udvikle strategier til at sikre, at barnets/den unges grænser respekteres og ikke overskrides. Eksempelvis at anerkende at de vælger, at der ikke skal være andre på deres værelse, og ad den vej hjælpe barnet/den unge med at mærke og fastholde egne grænser.

Når der ved anbringelsens begyndelse er kendskab til, at barnet /den unge har været udsat for grænseoverskridende adfærd, er det særligt vigtigt at være opmærksom på at støtte barnet/den unge i at mærke egne grænse og gøre det legitimt for barnet/den unge at udtrykke og fastholde disse.

Der skal således også laves en individuel vurdering af hvert enkelt barns eller unges beskyttelses- og støttebehov og hvorledes dette imødekommes.

Fokus på barnets adfærd

Den enkelte medarbejder skal altid have for øje, at der arbejdes med børn og unge, der ofte har været udsat for og/eller har udsat andre for grænse-overskridende adfærd. Det behøver ikke at komme til udtryk i en seksuelt grænseoverskridende adfærd, men der er risiko derfor. Det er derfor altid en opgave for medarbejdere på Spanager at være opmærksom på, hvornår og hvordan eventuel grænseoverskridende handlinger finder sted, blandt de børn og unge, der arbejdes med. Mistanke kan blandt andet opstå på baggrund af et barns særlige adfærd, sprogbrug eller handlinger. Det vil i sagens natur ofte være subjektivt, hvornår man oplever sine grænser overskredet. Hvis der opstår mistanke om at grænseoverskridende handlinger finder sted, har medarbejderen ikke desto mindre, et ansvar for at forholde sig hertil og træffe de fornødne foranstaltninger til beskyttelse af den/de personer, der måtte føle sig krænkede, herunder at orientere nærmeste ledelse om mistanken og gennemføre samtaler med de berørte børn og unge, så deres oplevelser kan medvirke til at afdække begivenhedsforløbet, og bidrage til at en sådan uhensigtsmæssig adfærd bliver forebygget fremover.

Fokus på egen adfærd

Som medarbejder har man desuden et ansvar for, at ens egne handlinger og fremtrædelsesform over for børnene og de unge ikke kan opleves som grænseoverskridende. Desuden har man et ansvar som medarbejder for at italesætte, og orientere nærmeste ledelse, hvis man mener, at kolleger har en grænseoverskridende adfærd.

I tilfælde hvor det ikke kan undgås at overskride børnenes og de unges privatsfære, skal medarbejderne forberede barnet/den unge på dette, samt give en forklaring på, hvorfor der handler således. Hensynet til barnet skal dog altid veje tungest. Det kan eksempelvis være, hvis medarbejderen er nødt til at gå ind på et værelse, hvor en ung har sin kæreste på besøg, såfremt det skønnes påkrævet at gribe ind.

Hvis et barn eller en ung anklager en medarbejder for grænseoverskridende adfærd, vil det blive italesat samt undersøgt til bunds af ledelsen. Dette sker både af hensyn til barnet/den unge og den anklagede medarbejder.

Forventninger til medarbejdere

Medarbejdere har pligt til mundtligt og skriftligt at orientere kolleger, ledelse og evt. forældre om observationer og evt. uhensigtsmæssig seksuel adfærd blandt eleverne.

Medarbejdere skal have en bevidsthed om egen seksuel udstråling ved fx påklædning, sprogbrug - specielt i forhold til ældre elever.

Spanagers ledelse forpligter sig til mindst 1 gang årligt at drøfte (mindst en gang årligt) seksualpolitikken.

 

Pædagogisk Praksis

Afdelinger:

Vi arbejder i et struktureret miljø, hvor vi som udgangspunkt altid ved hvor børn/unge er.

Vi italesætter vores regler og rammer, i forhold til vores forventninger om hvordan man er overfor hinanden. Dette foregår ved børnemøder og i vores daglige tilgang og samvær med vores børn/unge.

Der er altid nogle af vores børn/unge der har brug for skærpet tilsyn. For dem er der som udgangspunkt altid en voksen med, som kan guide dem i deres samvær med andre børn/unge.

Ved særlig bekymrende adfærd, vil der altid blive afholdt en form for møde/samtale, med den enkelte unge, som oftest med dennes kontaktpædagog eller med ledelse og/eller psykolog, hvis det er af sværere karakter. Men også en senere debat med hele gruppen, ikke med den enkelte unge som udgangspunkt - men som et overordnet emne, for hvordan man begår sig.

Vi arbejder med ART, som samtlige elever gerne skal gennemgå i løbet af året. En metode der skal lære barnet/den unge at vurdere hvordan egne/andres følelser kan komme til udtryk, at kunne aflæse hinandens signaler, lære at kontrollere egen vrede og lære at der kan være flere sider af samme sag.

Desuden er der for hvert enkelt barn en oversigt over hvilken adfærd, vi som personale skal være særligt opmærksomme på.

Vi har ikke som udgangspunkt regler der gælder for alle, men der tages udgangspunkt i det enkelte barn/ung. Det gælder regler for at sove sammen, at være på værelset sammen med andre eller ude at lege, uden voksne tæt på.

I dagligdagen diskuteres der med børnene/de unge om samfundets holdning til overgreb, adfærd, udseende, og hvilke signaler der sendes med en given påklædning eller opførsel.

I dagligdagen er vi også hele tiden opmærksomme på at korrigere, børn/unge i forhold til deres adfærd/udseende, sådan at de ikke kommer til at overskride egne eller andres grænser såvel seksuelt, voldeligt eller psykisk.

Vores børns/unges brug af internet foregår så vidt muligt på sikrede sider, da vi har et filter på. Men som altid er der nogen der er dygtigere til at omgås sådanne ting , så vi prøver også i dagligdagen at tale med dem om, hvordan det fungerer, hvordan det skal bruges, og hvilke konsekvenser det kan have for den enkelte at blive udstillet på nettet.

PALS-forventninger omkring seksualitet:

Husk beskyttelse ved sex.
Stop når der bliver sagt nej.
Sig nej hvis du ikke vil
Råb hjælp hvis dit nej ikke virker.
Fortæl den voksne hvis noget er svært.

Skole:

I Spanagers interne skole har vi dagligt fokus på, at vores elever får kendskab til både deres egne og andres rettigheder/grænser i forhold til køn, krop og sexualitet.

Det sker bl.a. ved, at sexualiserende adfærd påtales, både hvad angår sprogbrug og fysisk kontakt, samt når vi støder på relevante emner/temaer i forbindelse med læsning af diverse tekster/film og tv. Emnerne tages op med det samme – tingene forklares og tales igennem.

Hele skolen deltager i foreningen Sex og Samfunds UGE 6.