Læsehandleplan

Læseindlæring, læsetræning samt læsning prioriteres højt på Spanager.

Indholdsfortegnelse

1. Indledende beskrivelse af skolens syn på læsning og mål for læseindsatsen…………3

2. Skolens konkrete læsehandlingsplan for hvert område (Spanagers læsetrappe)……..3

3. Skolens samlede indsats…………….… ……..….7

3.1 Læsemiljø på skolen…………   ……………..….7

3.2 Specialpædagogisk indsats...……..………..….8

3.3 Organisering af skolens samlede indsats for læsning… …………..….8

4. Obligatoriske prøver, evaluering og dokumentation……………….  ….9

4.1 Læsetestning……………………………..……………………………..…..….9

4.2 De nationale tests (2011)……………………………………………………..9

4.3 Elevplaner........................................................................................9

 

 

 

1. Indledende beskrivelse af skolens syn på læsning og mål for læseindsatsen

”Læsning er læringens mor”  – Samfundet stiller i dag øgede krav til læsning, fordi læsning er en funktion, som er en nødvendighed for alle. Det er derfor af stor vigtighed, at eleverne igennem deres skoletid på Spanager opnår en funktionel læsefærdighed.

På Spanager tager læseundervisningen udgangspunkt i den bogstav-lydbaserede metode, således at eleven opnår en forståelse af det alfabetiske princip. Den helhedsorienterede metode inddrages sideløbende for at sikre en vekselvirkning mellem helhed (forståelse) og detaljearbejde (afkodning).

 

2. Skolens konkrete læsehandlingsplan for hvert område

Det er Spanagers mål, at eleven opnår en funktionel læsefærdighed, der gør dem i stand til at kunne forstå, bruge og reflektere over skrevne og elektroniske tekster med henblik på at opnå egne mål, at udvikle sin viden og sit potentiale og at kunne deltage i samfundslivet

I forbindelse med indskrivning bliver det enkelte barn læsetestet i løbet af de første par uger. Resultatet af læsetesten danner grundlag for den kommende individuelle læseindsats. Det er det selvstændige læseniveau, der afgør, hvor på ”læseudviklingstrappen” den individuelle indsats skal iværksættes.

 

Spanagers ”LÆSETRAPPE”

Ved et selvstændigt læseniveau på lix 1-15 arbejdes der med fokus på nedenstående:

 • De 3 alfabeter (arbejde med bogstavernes navn, form og lyd gennem daglige læse/skriveaktiviteter)
 • Læseangrebsstrategier (anvende både indre og ydre ledetråde)
 • Forståelsesstrategier (samtale om tekstens indhold )       
 • Læselyst (eksempelvis: Højtlæsning, Frilæsning eller brug af biblioteket)
 • Skriftlighed (forskellige skriveaktiviteter er med til at fremme læseindlæringen)
 • Specialpædagogsike tiltag (intense læse/stavekurser, ”læseløft”)

På dette niveau anvendes følgende test til at evaluere og dokumentere elevens læsestandunkt:

DLB – IL-basis – OS64 – OS120      

Bogstavprøve 1 og 2     Ordlæseprøve 1 og 2        Sætningslæseprøve 1 og 2    Tekstlæseprøve 1-5

Derudover  anvender vi ST2

 

 

Ved et selvstændigt læseniveau på lix 15-30 arbejdes der med fokus på nedenstående:

 • Automatisering (daglig læsning)
 • Videreudvikling af læseforståelsesstrategier(arbejde med ord og begreber, så der opstår en sammenhæng mellem afkodningen og forståelsen)                                     
 • Læsning som redskab i fagene (læseformål: for at gøre noget, for at søge en oplysning, for at lære, for at opleve)
 • Genrekendskab (arbejde med forskellige typer af både skøn- og faglitteratur)Læsemåder (indholdslæsning, oversigtslæsning, skærmlæsning, punktlæsning, nærlæsning)
 • Læselyst (eksempelvis: Højtlæsning, frilæsning eller brug af biblioteket)
 • Skriftlighed (stikord, referat, skrive i forskellige genrer)
 • Specialpædagogiske tiltag (intense læse/stavekurser, ”læseløft”)

Her anvendes følgende test til at evaluere og dokumentere elevens læsestandpunkt:

SL 60 – SL 40 – LÆS 5

Ordlæseprøven 2 – Sætningslæseprøven 2

Tekstlæseprøven 5-8

Derudover anvender vi ST3 – ST4 - ST5

 

 

Ved et selvstændigt læseniveau på lix 30-50 arbejdes der med fokus på nedenstående:

 • Læsning og metakognition (vide hvilken læsestrategi, der skal anvendes i en given tekst)
 • Videreudvikling af læseforståelsesstrategier (arbejde med ord og begreber, så der opstår en sammenhæng mellem afkodningen og forståelsen)
 • Genrekendskab (arbejde med forskellige typer af både skøn- og faglitteratur)
 • Læsemåder (indholdslæsning, oversigtslæsning, skærmlæsning, punktlæsning, nærlæsning)
 • Læsning som redskab i fagene (læseformål: for at gøre noget, for at søge en oplysning, for at lære, for at opleve)
 • Læselyst (eksempelvis: Højt læsning, frilæsning og brug af biblioteket)
 • Skriftlighed ( stikord, referat, skrive i forskellige genrer)
 • Specialpædagogsike tiltag (intense læse/stavekurser, ”læseløft”)

Her anvendes følgende test til at evaluere og dokumentere elevens læsestandpunkt:

TL 1-5

Derudover anvender vi ST6 – ST7 – ST8 – ST9

 

 

3. Skolens samlede indsats

 
3.1 Læsemiljø på skolen

På Spanager forsøger vi at indrette det enkelte klasselokale på en måde, der gør det hyggeligt at opholde sig i, og samtidig fremmer læselysten. Der skabes mulighed for et lille læsehjørne, enten ved hjælp af en sofa eller nogle ”Fat Boys”.

På vægge og opslagstavler hænges elevproducerede tekster, der opsættes diverse, relevante plakater, alfabeter og lignende.

Frilæsningsbøgerne er frit tilgængelige, således at eleven altid kan ”komme til dem”.

Vi har et lille bibliotek, hvortil vi jævnligt indkøber nye bøger.

                                                                                                                       

3.2 Specialpædagogisk indsats

I samtlige klasselokaler er der installeret et IQ-board, der gør det muligt at læse og arbejde med en tekst i fællesskab.

Vi anvender både I-pad og PC i den daglige undervisning. Vi er Elite-skole i forhold til læringsportalen Clio-Online.

På vores årsplan er der afsat 3 uger med indlagt læsebånd for hele skolen. Ugerne er placeret i starten, midt på og sidst på skoleåret. Hele skolen arbejder med læsning i 3. og 4. lektion alle ugens dage.

Det er oftest i disse uger, at læsetestene tages.

3.3 Organisering af skolens samlede indsats for læsning

I det daglige er det dansklæreren, der er ansvarlig for at lære eleven at læse. Elevens faglærere er medansvarlige for at etablere gode, faglige læsevaner, samt at lære eleven at anvende diverse læseforståelsesstrategier, der er velegnede til forskellige former for faglige tekster.

Spanagers interne testlærer sørger for at teste eleven og derefter gennemgå testresultatet – først med dansklæreren og eleven, derefter med faglærerne. Således sikres det ”at barnet mødes der, hvor det står”.

Alle elever deltager som udgangspunkt i nationale test på klassetrin svarende til fysisk alder.

Der er mulighed for iværksættelse af individuelle læseløftskurser.

 
4. Obligatoriske prøver, evaluering og dokumentation
 
4.1 Læsetestning

Alle elever læse-testes så vidt muligt to gange årligt. Der udfærdiges individuel læsehandleplan efter hver læsetest. Resultaterne gennemgås først med dansklæreren og eleven, derefter gives en orientering på lærermødet, så alle lærere er orienterede om hver enkelt elevs læsestandpunkt. Der tilbydes ekstra vejledning til de lærere, som ønsker det.

Eleverne stavetestes 1-2 gange årligt. Efter hver stavetest udfærdiges individuel stavehandleplan.

På 2., 4., 6. og 8. årgang deltager eleverne i de nationale dansktests.

For elever der vurderes egnet til FSA er der selvfølgelig mulighed for at aflægge prøve i dansk læsning og dansk retstavning.

I elevplanen fremgår resultatet af såvel læse- og staveprøver, samt de nationale tests.

Den individuelle læse-/stave-handleplan vedlægges elevplanen som bilag

 

4.2 De nationale tests
Som udgangspunkt deltager alle elever i nationale tests på niveau svarende til fysisk alder.
Testen afholdes i vores computerlokale. Der deltager max. 3 elever ad gangen. Der er to lærere til stede under testningen.

 

4.3 Elevplaner                                                                                                                                                                                                                                                    På elevplanerne er resultater fra såvel nationale som interne test opført. Læsehandleplanen vedlægges som bilag, og danner grundlag for den fremtidige læseindsats. Hvis læseniveauet er markant afvigende fra alderssvarende niveau, vil læseindsatsen være direkte indført som fokuspunkt i elevplanen.